از اخلاقِ رسانه که حرف می زنیم، از چه حرف می زنیم؟

به گزارش مجله میهن 128، اخلاقِ رسانه نقطه تلاقی، علم اخلاق با رسانه است و به عنوان یک الزام می بایست در رسانه های شنیداری، دیداری و مکتوب، رعایت شود تا در نهایت اخلاق اجتماعی شکل بگیرد.اخلاق رسانه می تواند با قواعد اخلاق فردی متفاوت باشد؛ چه بسا بسیاری از رفتارهای رسانه ای که به ظاهر با هیچ قانونی منافات ندارند، اما ممکن است با اصول اخلاق رسانه در تعارض باشند.

از اخلاقِ رسانه که حرف می زنیم، از چه حرف می زنیم؟

رسانه در راستای وظیفه آموزش دهی به مخاطب به عنوان یکی از اهداف اصلی، ممکن است خود را ملزم به هدایت جامعه به سمت امور اخلاقی بداند. توجه به مبانی اخلاقی در یک رسانه باعث می شود که مخاطب به آن رسانه و برنامه هایی که روی آنتن می برد یا خبرها و گزارش هایی که منتشر می کند، با جدیت بیشتری توجه نشان دهد و آن را به عنوان راهکاری پیشنهادی برای زندگی صحیح، اساسی تر تلقی کند.

اخلاق رسانه ای در حقیقت با ارزش ها و هنجارها سروکار دارد که از درون فرهنگ جامعه و در جامعه اسلامی، از درون فرهنگ اسلامی سر برمی آورد. از این رو، اخلاق رسانه ای اگر چه تابع اصول و قواعدی کلی و جهان شمول است، اما به سبب نشأت دریافت آن از مجموعه ارزش های بطن جامعه، می تواند از جامعه و فرهنگی، به جامعه و فرهنگ دیگر متفاوت و متغیر باشد.

با چنین نگرشی می توان گفت، افرادی که در برنامه های تلویزیونی شرکت کرده، ادب و اخلاق را رعایت می کنند و از بداخلاقی اجتناب می کنند، و یا مکتوباتی که در رسانه ها انتشار می یابند، اگر همسو و همساز با ارزش های اخلاقی، دینی و ملی باشند، می توان رسیدن به رسانه ای اخلاقی و جامعه ای پایند به اخلاق را نوید داد. از دیگر سو رسانه ها باید آن اندازه با اخلاق و اصول و ارزش های اخلاقی جامعه آشنا باشند که بداخلاقی ها را منتشر نکنند و به اندازه کافی هم مستقل و بی طرف باشند تا اعتبار و منزلت حرفه ای خود را حفظ کنند.

هادی خانیکی ـ استاد ارتباطات ـ در مقاله ای با عنوان چارچوبی برای پژوهش در اخلاق رسانه در بخش نتیجه گیری، چارچوبی برای تدوین مقررات اخلاق کاربردی در قالب اخلاق شناسی حرفه ای ارایه می دهد که بر چهار اصل آگاهی دهی عمومی، آزادی مطبوعات، بیان حقیقت و احترام به حیثیت فردی و زندگی خصوصی تمرکز دارد و می تواند فضاهای متکثر و متنوع رسانه ای را دربربگیرد.

همچنین عبدالعلی علی عسکری ـ رییس سازمان صداوسیما ـ که اخیرا رسانه اش درگیر حاشیه ای برای صحبت های غیرحرفه ای یکی از مهمانان برنامه ای تلویزیونی شده بود که در نهایت برای این اتفاق از رییس جمهور هم عذرخواهی کرد، تحقیقی در باب اخلاق در رسانه دارد که با عنوان انسان وارگی رسانه و تبیین مسئولیت های اخلاقی آن مبتنی بر نظام اندیشه اسلامی منتشر شده است.

علی عسکری در بخشی از این تحقیق تاکید می کند که اگرچه جنبه تجاری در سازمان رسانه ای بی اهمیت نیست، اما ماهیت رسانه یک ماهیت انسانی و اثرگذار بر فرهنگ و جامعه و حتی بر شخصیت انسان هاست و همان گونه که درمورد انسان، مبانی معرفتی، اخلاقی و سلوک انسانی مطرح است، در سازمان رسانه نیز همین مفاهیم معرفتی، اخلاقی و سلوک انسانی قابل طرح و پیگیری است.

او وظیفه اصلی مدیریت رسانه را ایجاد پلی ارتباطی میان رشته های نظری مدیریت و ویژگی های اخلاق رسانه می داند و تاکید می کند، همان گونه که در مسئولیت اخلاقی انسان در برابر خداوند نیز گفته شد، بخش اصلی این مسئولیت نسبت به خداوند است و سایر مسئولیت های رسانه نیز در همین جهت قرار دارند. یک سیستم رسانه ای اخلاق مدار در فرآیندهای خود باید به صورت دائمی در حال ارزیابی عملکردها باشد؛ چراکه سازمان رسانه ای در چارچوب حیات اجتماعی در حال تأثیرگذاری بر دیگران است و می توان آن را در این چرخه مورد بررسی اخلاقی قرار داد (نهج البلاغه، خ 191).

به همین دلیل خبرنگار خبرنگاران گفت وگویی داشته است با محمد حسین صوفی ـ دبیر شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما ـ که معتقد است، متاسفانه در بعضی از رسانه ها و برنامه های صداوسیما اخلاق رسانه مورد غفلت واقع شده است.

او در این زمینه اظهار می کند: از آنجا که بعضی به سواد رسانه کمتر توجه می کنند، نقد، تحلیل و تفسیر را با تخریب، تضعیف و توهین اشتباه می گیرند و به رسانه ضربه می زنند؛ در صورتی که مزیت همه رسانه های امروز به نقد و تحلیل و انتقاد درست و اخلاقی است. چراکه نقد و انتقاد موجب رشد و تعالی و ارتقاء می شود. کسی که منطق استدلال و بیان قوی داشته باشد به تخریب روی نمی آورد. فضای نقد، فضای بازی است که موجب رشد و تعالی می شود.

صوفی درباره ضرورت رعایت اخلاق و ادبیات درست در رسانه ها، چنین می گوید: این روزها در مشاغل و حرف مختلف، بحث اخلاق حرفه ای مطرح است. اخلاق حرفه ای یعنی اینکه هنجارها، ضوابط، دستورالعمل ها و آیین نامه هایی که بر آن حرفه حاکم است، مورد توجه قرار گیرد و رعایت شود. فرد الزام دارد اگر چنانچه وارد این عرصه شده است ـ به ویژه عرصه رسانه ـ قطعاً به اخلاق حرفه ای رسانه پایبند باشد.

دبیر شورای نظارت بر سازمان صداوسیما با اشاره به مقوله دانش و سواد رسانه ای، یادآور می شود: مقوله ای به نام سواد رسانه ای داریم که در آن می بایست، هم مخاطب سواد رسانه ای داشته باشد، هم کارشناس و همچنین مدیران. چنانچه در مجموعه رسانه ها و افرادی که وارد رسانه ها می شوند و با آنها کار می کنند یا مهمان آنها هستند، سواد رسانه ای وجود داشته باشد و به آن پایبند باشند و اخلاق حرفه ای را رعایت کنند، اساساً نه تنها مسئله ای نخواهیم داشت بلکه برنامه ها با کیفیت مناسب و با ضریب نفوذ مناسب مخاطب تولید و پخش خواهند شد. اما متاسفانه در بعضی برنامه ها و بعضی از امور، این اخلاق رسانه ای کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

صوفی در بخش دیگری از گفت و گوی خود با خبرنگاران در پاسخ به رفتار بعضی که برای تسویه حساب های شخصی تریبون رسانه را در اختیار می گیرند، تصریح می کند: رسانه آیینه جامعه است. اگر می گوییم کشوری رشدیافته هستیم، رسانه مان هم باید برگرفته از این باشد. وقتی بحث سواد رسانه ای مطرح می شود، مجری، سردبیر و گزارشگرمان هم باید سواد رسانه ای داشته باشد. ترجمه سواد رسانه ای در این بخش، این می شود که در شرایط موجود، چه موضوعی برای طرح نیاز و ضروری است، چه کارشناس و مهمانی را انتخاب کنیم و چه سوالاتی را مطرح کنیم و اینکه که برای هدایت موضوع و مهمان و شبکه چه مجری انتخاب کنیم. مجری در این شرایط نقش هدایتگری بحث را بر عهده دارد. اینکه در بعضی از رسانه ها گفته می شود هر حرفی که مهمان بزند خودش باید پاسخگو باشد، ما اصلاً چنین چیزی نداریم. وقتی که ما می گوییم رسانه مسئولیت هدایت افکار عمومی را برعهده دارد، این هدایتگری می بایست توسط یک مولف صورت بگیرد. وقتی که مجری متوجه شد توسط یکی از مهمانان و کارشناسان بحث منحرف می شود، حتماً می بایست جلوی او را بگیرد و اجازه ندهد خارج از دستور، صحبت ها ادامه پیدا کند، نه اینکه تخریب و تحقیر ادامه پیدا کند.

معاون پیشین صدا درباره ضرورت نقد منصفانه و اخلاق مدارانه در سازمان صداوسیما، اظهار می کند: نه تنها برای رسانه ملی بلکه برای همه رسانه های موجود ـ اعم از صوتی وتصویری، حقیقی و مجازی ـ اساساً تولید محتوا بر اساس نقد و تحلیل به شدت مورد نیاز است. لزوما این نقد و انتقاد هم نباید صرفا متوجه مسئولان باشد، بلکه می تواند متوجه مردم و رفتار آنها هم باشد. اگر به دنبال جامعه فرهیخته و خودساخته هستیم، اگر به دنبال جامعه بالنده و رشد یافته هستیم، باید مستمرا فضای نقد و انتقاد در این جامعه وجود داشته باشد و بهترین بستر برای نقد و انتقاد، بستر رسانه است. حال در کشور ما رسانه ملی توسعه پیدا کرده است. انواع شبکه های عمومی و اختصاصی وجود دارد. بنابراین می توانند فضای نقد را ایجاد کنند، اما حتماً باید توأم با مدارا باشد. حتماً توأم با اخلاق، انصاف و عدالت باشد و حتماً فضایی را ایجاد کنند که آن فرد و یا دستگاه و یا سیستمی که نسبت به آن نقد و انتقاد می شود، پاسخگو باشد. رعایت این امر، باعث رشد بالندگی جامعه می شود.

صوفی به این پرسش که آیا سازمان صداوسیما نسبت به شکایت افراد حقیقی و حقوقی مصونیت حقوقی دارد، نیز پاسخ می دهد: هیچ دستگاهی مصونیت حقوقی ندارد. خوشبختانه قوه قضاییه در جمهوری اسلامی مستقل است. همه آحاد جامعه و همه دستگاه های اجرایی هم می بایست در برابر قانون تمکین کنند؛ بنابراین چنین واژه ای با عنوان مصونیت حقوقی وجود ندارد و هر رفتاری که خلاف شئون و خلاف حقوق شهروندی و قوانین و ضوابط باشد، حتماً باید نسبت به آن پاسخگویی وجود داشته باشد. پیشتر هم در این خصوص مواردی اتفاق افتاده است که اشخاص حقیقی و حقوقی به قوه قضاییه مراجعه و شکایت کردند و به شکایت آنها رسیدگی شده است.

دبیر شورای نظارت بر صدا و سیما در بخش پایانی این گفتگو در پاسخ به اینکه سازمان صداوسیما در قبال انتشار مواردی خلاف اخلاق رسانه چه برخوردی باید با افراد خاطی داشته باشد؟ خاطرنشان می کند: شجاعت مدیران رسانه در پذیرش اشتباهشان است. آقای علی عسکری، رئیس سازمان صدا و سیما درباره حواشی پیش آمده کار خیلی خوبی انجام دادند و آن عذرخواهی از رئیس جمهور و مردم بود. البته خیلی زیباتر بود که همان لحظه اول که این موضوع رخ داد، مدیر شبکه این عذرخواهی را انجام می داد.

صوفی به حرف هایش اضافه می کند: در کنار این فضا، فضایی برای نقد و انتقاد و تحلیل و تفسیر ایجاد کنیم. اگر چنانچه هر کسی اشتباه کند و متناسب با اشتباهش پوزش و عذرخواهی کند و بپذیرد که اشتباه کرده است، حتماً این باعث عزّت فرد می شود. عذرخواهی که آقای علی عسکری انجام دادند، موجب عزیزتر شدنشان شد و نه ذلتشان. پذیرش ها موجب رشد و تعالی جامعه می شود و با استکبار مقابله می کند. به هر حال جامعه اسلامی هستیم، جامعه دینی و اخلاقی. جامعه اخلاقی هم یک جامعه با ویژگی های تواضع، فروتنی گذشت و عدالت است.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 11 اسفند 1399 بروزرسانی: 11 اسفند 1399 گردآورنده: mh128.ir شناسه مطلب: 1072

به "از اخلاقِ رسانه که حرف می زنیم، از چه حرف می زنیم؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "از اخلاقِ رسانه که حرف می زنیم، از چه حرف می زنیم؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید